Vés al contingut
lupa

Cooperatives i infraccions en l’ordre social.

 

Les cooperatives, com qualsevol altra activitat que impliqui mantenir relacions de treball, està subjecte a l’acció inspectora de l’estat. En l’àmbit social, aquesta acció es vehicula a través de la inspecció de treball.

La Inspecció de treball i seguretat social és una institució centenària, la missió de la qual és, entre d’altres, la vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius.

itss

Les actuacions inspectores recollides a la pàgina web de la Inspecció de treball són:

 • Requeriments o Actes d'advertiment quan no es derivin perjudicis directes als treballadors.
 • Inici de procediments sancionadors mitjançant l'extensió d'Actes d'Infracció.
 •  Inici de procediments liquidatoris per dèbits a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, mitjançant la pràctica d'Actes de liquidació.
 • Inici de procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Inici de procediments per a l'enquadrament d'empreses i treballadors en el règim de Seguretat Social que correspongui.
 •  Proposta davant els Organismes competents per a la suspensió o cessament de prestacions socials si es constatés la seva obtenció o gaudi en incompliment de la normativa que les regula.
 •  Proposta davant l'Organisme competent del recàrrec de prestacions econòmiques en cas d'accident de treball o malaltia professional causats per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball.
 •  Proposta de recàrrecs o reduccions en les primes d'assegurament d'accidents de treball i malalties professionals en el cas d'empreses pel seu comportament en la prevenció de riscos i salut laboral.
 • Ordre de paralització immediata de treballs o tasques per inobservança de la normativa de prevenció de riscos laborals, de concórrer risc greu i imminent per a la seguretat i salut.
 • Comunicació als Organismes competents els incompliments que es comprovin en l'aplicació i destinació d'ajudes i subvencions per al foment d'ocupació, formació professional ocupacional i promoció social.
 •  Formulació de demandes d'ofici davant la Jurisdicció social d'acord amb la normativa aplicable.

Entenem que no faríem una anàlisi completa de la naturalesa de les obligacions de les cooperatives en l’àmbit social si no entrem a analitzar la norma que estableix el règim d’infraccions i sancions en l’ordre social, popularment coneguda com la LISOS.

Estructura

La LISOS s’estructura en vuit capítols i diverses disposicions addicionals (de matèries accessòries diverses), derogatòries (és a dir, que deroguen altres normes) i finals (d’enquadrament de la norma a la Constitució).

CAPÍTOL I. Disposicions generals:

En aquest primer capítol s’estableix el caràcter d’infracció administrativa dels incompliments i fraus que la LISOS recull i els subjectes que considerarà responsables en cada cas, però també la possible concurrència de responsabilitat penal i les regles de prescripció dels incompliments recollits.

CAPÍTOL II. Infraccions laborals:

La definició de les infraccions laborals s’estructura en tres punts:

En relació a la relació de treball: Les accions o omissions dels empresaris contràries a les normes jurídiques en matèria de relacions laborals, tant individuals com col·lectives.

En relació a la prevenció de riscos laborals: les accions o omissions dels diferents subjectes responsables que incompleixin les normes jurídiques en matèria de seguretat i salut en el treball subjectes a responsabilitat.

En relació a les relacions europees: les accions o omissions dels diferents subjectes responsables contràries a la normativa sobre implicació dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees, o a les disposicions d'altres Estats membres amb eficàcia a Espanya.

 

CAPÍTOL III.  Infraccions en matèria de Seguretat Social

Són infraccions en matèria de Seguretat Social les accions i omissions dels diferents subjectes responsables, contràries a les disposicions legals i reglamentàries que regulen el sistema de la Seguretat Social, tipificades i sancionades com a tals en la LISOS. S’hi assimila les infraccions produïdes respecte d'altres cotitzacions que recapti el sistema de Seguretat Social.

 

CAPÍTOL IV.  Infraccions en matèria de moviments migratoris i treball d'estrangers

Recull totes les infraccions relacionades amb persones estrangeres, els fraus i incompliments relacionats amb la prestació de treball de persones estrangeres o la mala gestió dels ajuts que es rebin en aquest àmbit

 

CAPÍTOL V.  Infraccions en matèria de societats cooperatives

Recull les infraccions en matèria de cooperatives quan aquestes puguin influir en les relacions de treball dins aquest àmbit.

 

CAPÍTOL VI.  Responsabilitats i sancions

Es divideix en dues seccions: Normes generals sobre sancions als empresaris, i en general, a altres subjectes que no tinguin la condició de treballadors o assimilats i normes específiques. Les normes específiques es divideixen en subseccions:

Responsabilitats empresarials en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals.

Responsabilitats en matèria de seguretat social

Sancions accessòries als empresaris, entitats de formació o aquelles que assumeixin l'organització de les accions formatives programades per les empreses en matèria d'ocupació, ajudes de foment de l'ocupació, subvencions i ajudes per a la formació professional per a l'ocupació i protecció per desocupació

Responsabilitat en matèria d’igualtat.

Sancions als treballadors, sol·licitants i beneficiaris en matèria d'ocupació i de Seguretat Social

En termes generals, les infraccions en l’ordre social es divideixen en lleus, greus o molt greus, i dins cada categoria es poden graduar en els graus de mínim, mitjà i màxim, atenent a criteris fixats a la pròpia norma en cada cas, que es relacionen amb la intencionalitat, la gravetat del fet o la de les conseqüències per a la víctima, en el seu cas. La reincidència incrementa sempre la gradació de les infraccions.

 

CAPÍTOL VII.  Disposicions comunes

Les disposicions d’aquest capítol estableixen les competències sancionadores en cada cas, les actuacions d’advertència i recomanació i el tractament de l’obstrucció a la tasca inspectora.

 

CAPÍTOL VIII.  Procediment sancionador

En aquest capítol s’estableix les normes de procediment de l’acció inspectora, per tal de dotar de seguretat jurídica les seves actuacions.

 

Pel que fa a les cooperatives

Les cooperatives han de tenir present la LISOS en diversos aspectes.

 

Pel que fa a la contractació de persones treballadores per compte aliè

Si contracten persones treballadores per compte aliè, les cooperatives actuen, davant la Inspecció o la jurisdicció social com qualsevol altre empresari, sota les normes laborals ordinàries i els és d’aplicació tant l’Estatut dels treballadors, el del treballador autònom, les normes de seguretat social, de prevenció de riscos, etc.

 

 En matèria de seguretat i salut, la llei de prevenció de riscos laborals situa les cooperatives dins el seu àmbit d’aplicació, establint que la figura del treballador l’ocupen les persones sòcies treballadores i la figura de l’empresari l’ocupa la persona jurídica. Per tant se subjecten en aquest àmbit a la mateixa normativa que qualsevol altre empresari.

 

 En matèria exclusivament de cooperatives cal conèixer les disposicions següents:

 •  En primer lloc, l’article 2.6 LISOS estableix que les cooperatives són subjectes responsables de les infraccions respecte als seus socis treballadors i socis de treball.
 • D’acord amb l’article 2.12 LISOS indica que les societats cooperatives europees amb domicili a Espanya són subjectes responsables respecte dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors, en els termes establerts en la seva legislació específica.
 • En matèria de prescripció, l’article 4 estableix que les infraccions a la legislació de societats cooperatives prescriuran: les lleus, als tres mesos; les greus, als sis mesos; i les molt greus, a l'any, comptats des de la data de la infracció.
 • L’article 10 estableix les responsabilitats respecte del desplaçament de persones treballadores estrangeres i afecta tant a cooperatives com a la resta d’empreses.
 • L’article 38 subjecta les cooperatives, sempre que la legislació autonòmica es remeti en termes sociolaborals a la legislació de l'Estat, quan no hi hagi legislació autonòmica aplicable o quan les cooperatives desenvolupin la seva activitat cooperativitzada en el territori de diverses Comunitats Autònomes.

En aquests supòsits estableix que són infraccions lleus: els incompliments de les obligacions o la vulneració de les prohibicions imposades per la Llei de Cooperatives, que no suposin un conflicte entre parts, no interrompin l'activitat social i no puguin ser qualificades de greus o molt greus. Són infraccions greus la manca de convocatòria de l'Assemblea General ordinària dintre del termini i en la forma escaient; l’incompliment de l'obligació d'inscriure els actes que han d'accedir obligatòriament al Registre de cooperatives, la manca de dotació, en els termes legalment establerts, als fons obligatoris o el fet de destinar-los a finalitats diferents a les previstes. Igualment és falta greu la manca d'auditoria de comptes, quant aquesta resulti obligatòria, legal o estatutàriament, l’incompliment en l'obligació de dipositar els comptes anuals si s’escau; i en general, la transgressió generalitzada dels drets de les persones sòcies.

Són infraccions molt greus la paralització de l'activitat cooperativitzada, o la inactivitat dels òrgans socials durant dos anys; i la transgressió de les disposicions imperatives o prohibitives de la Llei de Cooperatives, quan es comprovi connivència per a lucrar-se o per a obtenir fictíciament subvencions o bonificacions fiscals.

dinero

El règim sancionador específic per a les cooperatives, amb exclusió de les sancions que s’escaigui per les relacions laborals per compte aliè que hi hagi a la cooperativa i les relatives a la prevenció de riscos laborals, que tenen regulació específica; és:

Per les infraccions lleus, multa de 375 a 755 euros.

Per les infraccions greus, multa de 756 a 3.790 euros.

Per les infraccions molt greus, multa de 3.791 a 37.920 euros.

 

Aquestes sancions es graduaran, a l'efecte de la seva corresponent sanció, en atenció al nombre de socis afectats, a la seva repercussió social, i a la intencionalitat, falsedat i capacitat econòmica de la cooperativa (art. 39.4 LISOS).

Val a dir que parlem de reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació que la que va motivar una sanció anterior en el termini dels 365 dies següents a la notificació d'aquesta, si ha adquirit fermesa (art. 41 LISOS)

 

Afegeix un nou comentari

HTML restringit

 • Podeu alinear imatges (data-align="center"), però també vídeos, cites i d'altres.
 • Podeu capturar imatges (data-caption="Text"), però també vídeos, bloquejos, etc.