Vés al contingut
Protecció de dades de caràcter personal

Ja apliques les normes de protecció de dades?

L’RGPD És una normativa comuna als 28 països membres de la Unió Europea, d’aplicació per igual en tots ells.

Va ser aprovada el 25 de maig de 2016, però la seva entrada en vigor es va posposar dos anys per facilitar la seva implantació

A Espanya s’aplica a través de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals.

Abans del RGPD estava vigent la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

La transposició d’aquesta directiva a l'ordenament espanyol va donar lloc a la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

En aquest enllaç et facilitem un vídeo que explica els els punts que has de conèixer en matèria de protecció de dades, com a microempresa.

 

 

Afegeix un nou comentari

HTML restringit

  • Podeu alinear imatges (data-align="center"), però també vídeos, cites i d'altres.
  • Podeu capturar imatges (data-caption="Text"), però també vídeos, bloquejos, etc.